GDPR

NFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti SENA logistics s.r.o.

Společnost SENA logistics s. r. o., sídlo: Kočí 176, 538 61, IČ: 05959292, DIČ: CZ 05959292, C 39248 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

- jakožto správce osobních údajů, zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvilosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen "GDPR") a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

SENA logistics s. r. o. plně respektuje a dodržuje zákonné povinnosti týkajících se zpracování osobních údajů klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců.

INFORMACE O SPRÁVCI

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní firma :
Společnost SENA logistics s. r. o., sídlo: Kočí 176, 538 61, IČ: 05959292, DIČ: CZ 05959292, C 39248 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro stanovený účel, stanoveným způsobem a prostředkem,

a pouze po dobu, které je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování

- osobní údaje jsou zpracovávány způsobem s ohledem na nejvyšší možnou bezpečnost těchto

údajů, která zabraňuje neoprávněným a nahodilým přístupům k osobním údajům klientů,

obchodních partnerů a zaměstnanců

- dodržování zpětné vazby o informaci zpracování osobních ůdajů, okolnostech zpracování a

souvisejících právech

SENA logistics s. r. o., se řídí zásadami vnitropodnikové směrnice, v které garantuje, mimo jiné, zavedené

organizační a technická opatření, účinnost zabezpečení odpovídající všem možným rizikům,

včetně mlčenlivosti osob, které přicházejí do styku s osobními údaji

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje (akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO)
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, ID datové schránky, atd.)
 • jiné elektronické údaje (IP adresa, cookies)
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy (číslo bankovního účtu,atd.)

ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků (klientů) získáváme zejména:

 1. a) od samotných zákazníků (klientů) a to přímo, anebo nepřímo, např. při využívání produktů či služeb nebo v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách zákazníkům (klientům) např. prostřednictvím webových stránek apod.;
 2. b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
 3. c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji nakládat a předat je obchodní firmě SENA logistics s. r. o.,
 4. d) od potenciálních zájemců o služby a produkty v rámci marketingových akcí a kampaní
 5. e) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů zákazníků (klientů).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

V případě poskytnutí produktu nebo služby

Vaše osobní údaje jsem oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely: (i) splnění archivačních povinností

 • uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
 • oprávněný zájem

(iv) řešení případných sporů ,

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jedná se o Váš dobrovolný souhlas pro zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů pro tyto účely zpracování:

 1. a) péče o zákazníka, jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují činnosti:

(i) průzkumy trhu

(ii) monitoring webových stránek prostřednictvím cookies

 1. b) nabízení produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální uživatele, a to

různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky) včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SENA logistics s. r. o., zpracovává Vaše osobní údaje způsobem manuálního i automatizovaného zpracování. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovány našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli. Se všemi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

V souladu s příslušnými právními předpisy je SENA logistics s. r. o., oprávněn nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinen předávat Vaše osobní údaje:

 1. a) příslušným orgánům státní správy, soudům, a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. b) dalším osobám v rozsahu stanovaném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za zákazníky (klienty).

Osobní údaje zákazníků (klientů) zpracováváme pouze po dobu, které je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. V případě nepotřebnosti osobních údajů pro žádný z výše uvedených účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Řídíme se dle podnikového archivačního a skartačního řádu a platné legislativy.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem. Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.
 2. b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné ne o nesprávné osobní údaje.
 3. c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou vymazány v případě, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy.
 4. d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých podmínek (právními předpisy stanovených) omezit nakládání s Vašimi osobními údaji.
 5. e) Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely planění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci.

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webových stránkách www.senalogistics.cz a současně je dostupné na vyžádání v sídle společnosti.